கிறிஸ்டின் எலயொட் டுடன் தமிழ் மக்கள் (Christine Elliott - Eet Tv