வட-கிழக்கு மாகாண சபைகளின் அமைச்சர்கள், உறுப்பினர்களுடனான ஊடாகவியலாளர் மாநாடு - Eet Tv